превед медведroissya,  22.06.2011
Лампочка Медведева
Нанолампочки вам в рот. :)
roissya,  2.08.2010
Превед
Медведев не понял шутку с "Превед". :)